ನಾನು ಶಶಾಂಕ್ ಬಜೆ. http://www.honganasu.in/ನ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದಕ, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.