ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. ನಾನು ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಊರು ಕಡಬ.ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ.


ಈ ಸದಸ್ಯರ ಊರು ಮಂಗಳೂರು.