ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಜನ್ ಜೋಯೆಲ್ ನಾನು 1 ನೇ ಬಿಸಿಎ ಅನ್ನೂ ಒಡು ತಿರುವೆ ನಾನು ಮುಲತಾಹ ಹಸನಾದವ ನಾನು ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ನವನು ಮಂಗಳೂರು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಥುಂಬಾ ಹೊಂಡಿಕೊಂಡಿದೇನ್