ವಿಕಿಪಿಡಿಯ ತರಬೇತಿ
ವಿಕಿಪಿಡಿಯ ತರಬೇತಿ
ಸಂತ ಅಲೊಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಕಿಪಿಡಿಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಬಂದ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದ ಫೊಟೊ ಇದಾಗಿದೆ.