ಶಿವಾನಂದ. ಡಿ.ಇ
kn-4 ಈ ಸದಸ್ಯರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಹಜ-ಭಾಷೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲರು.

ಶಿವಾನಂದ.ಡಿ.ಈ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಜಾನಪದ ವಿಭಾಗ, ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾನಸ ಗಂಗ್ರೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,ಮೈಸೂರು.

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನ ವಿಷಯ :- "ಗಡಿನಾಡು ಜಾನಪದ:ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ". ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು:- ಡಾ.ಚೇತನ.ಎಚ್.ಆರ್., ಜಾನಪದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,ಮೈಸೂರು.