ಸಾಪ್ಟ್ ವೇರ್ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ