ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈಂತಜೆ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ-ಪಾರ್ವತಿ ದಂಪತಿತಯರ ಪುತ್ರಿ.