ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜಶ್ರೀ . ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಊರು ಬಿಜಾಪುರ. ನಾನು ಸಂತ ಅಲೊಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ಎ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನುಡಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ


ಈ ಸದಸ್ಯರ ಊರು ಮಂಗಳೂರು.