ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪುಟಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚರ್ಚಾಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ