ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೃಥ್ವಿಶ್ ಎಸ್ ಎ. ನಾನು ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.