ಪರಿಚಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರವೀಣ ನಾಯ್ಕ ಪರಡಾಲ ಮನೆ, ಕಣಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು, ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆ-೫೭೪೨೧೭

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.