ನಾನು ಪ್ರತೀಕ್ಷ.ನಾನು ಸಂತ ಅಲೋಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ.ನಾನು ನನ್ನ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಯನ್ನು ಕೆನರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತ್ತದ್ದು ಹಾಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೌಡ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ-ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು,ಇತ್ಯಾದಿ...


ಈ ಸದಸ್ಯರ ಊರು ಮಂಗಳೂರು.