ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ. ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದರೆ ತಿದ್ದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ......