ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರ್ಷಿತ. ನಾನು ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಸಿ.ಎ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ನನಗೆ ಹಾಡು ಹಾಡುವುದು,ಚಿತ್ರ್ ಬಿಡಿಸುವುದು,ಓದುವುದು.