ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೀಮ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಫ಼ೀರ್ರಾಓ.


ಈ ಸದಸ್ಯರ ಊರು ಮಂಗಳೂರು.