ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೀಮ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಫ಼ೀರ್ರಾಓ.


Mangalore beach.jpg ಈ ಸದಸ್ಯರ ಊರು ಮಂಗಳೂರು.