ನಿಶಾ.ಕುಮಾರಿಯಾದ ನಾನು ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಂ.ಸಿ.ಜೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನೆ.