ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಕಿತ, ನಾನು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.