ನಿಧಿ ಹೆಗಡೆಯಾದ ನಾನು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೊದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನೆ.