ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಿನೋಶ್ ಜೋಸೆಫ್

ನಾನು ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಿಸಿಯೆ ಮಾಡುತಿದ್ದೇನೆ