ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮ೦ಜುನಾಥ.ಎ. ನಾನು ಸ೦ಜಯ್ ಮೆಮೋರಿಯಯಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ