ನಾನು ಮನೀಷ.ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಎನೆಂದರೆ ಚಿತ್ರೆ ಬಿಡಿಸುವುದು.ನಾನು ಬಿ.ಕಾಂ ಓದುತಿದ್ದೇನೆ.ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿ.ನಾನು ಸಂತ್ ಆಗ್ನೇಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತಿದೇನೆ.ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಗೆಳಂತಿಯರು