ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರತೀಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ. ನನ್ನ ಊರು ಕೈಕಂಬ.

ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. ರಿಶಾಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
  2. ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ
  3. ಕೈಕಂಬ
  4. ಬಂಟರ ಸಮುದಾಯ