ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಂಗ್ಲ ವಿಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಈ ಪುಟವನ್ನು [[೧]] ನೋಡಿ