ಹೆಸರು :ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್.ಎಲ್

ಊರು :ಸಾಗರ

ವಿಳಾಸ :ಶ್ರೀಧರ ನಗರ ೨ನೇ ತಿರುವು,

    ಈಳಿ ರಸ್ತೆ, ಸಾಗರ.
    ಸಾಗರ (ತಾ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ(ಜಿ)
    ಸಾಗರ- ೫೭೭೪೦೧

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ :ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ದಿಪ್ಲೊಮಾ ತೃತೀಯ ವರ್ಷ.

    ಸಂಜಯ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್,ಸಾಗರ.