ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ. ದಾ.ಜಿ.ಶ೦ಕರ್ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ಕಾಲೆಜು ಅಜ್ಜರಕದು