ಬಾಬೆಲ್
kn-0 ಈ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಅಥವ ಅರ್ಥವಾಗಲು ಬಹಳ ಯತ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ)
enThis user is a native speaker of the English language.
ಬಳಕೆದಾರರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕು

(English) Jonathunder
(Commons) Jonathunder