ನಾನು ಜಿತೇಶ್ ರಾವ್, ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವನು. ಉಜಿರೆಯ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಧ್ಥಿ.