ಪರಿಚಯ

ಹೆಸರು  :ಜೆಲ್ರೋಯ್ ‍ಸ್ಟೀವಟ್‌‌‌‌‌‍f ವಾಸ್

ಲಿಂಗ  :ಗಂಡು

ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ :೦೩-೦೪-೧೯೯೮

ತ೦ದೆಯ ಹೆಸರು :ಜೋಕಿಮ್ ವಾಸ್

ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು :ಸೋಫಿಯಾ ವಾಸ್

ಮೊ.ನಂಬ್ರ :೯೯೬೪೭೦೯೨೪೩

ವಿಳಾಸ  :"ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ಟಾರ್

ಮಾನೂರು ಮನೆ

ನೀರುಮಾಗ‌f ಪೋಸ್ಟ್

ಮ೦ಗಳೂರು-೫೭೫೦೨೯

ದೇಶ  :ಭಾರತ

ಧಮ‌‌f  :ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್

ಹವ್ಯಾಸ :ಹಾಡುವುದು,ಓದುದು,ಅಭಿನಯಿಸುದು,.....

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ :ಸಂತ ಲಿಗೋರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಂಗಳೂರು

ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ :ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ,ನೀರುಮಾಗ‌‍f

ಪಿ.ಯು.ಸಿ. :ಪಾದುವ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು

ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು :ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು,ಮಂಗಳೂರು

ಅಂಕಗಳ ವಿವರ

ಪರೀಕ್ಷೆ  : ಗರಿಷ್ಟ ಅಂಕಗಳು  : ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು : ಶೇಕಡ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. : ೬೨೫  : ೫೩೨  : ೮೫%

ಪಿ.ಯು.ಸಿ.  : ೬೦೦  : ೫೩೧  : ೮೮.೫%