ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೈಸನ್ ನಜರೆತ್. ನನ್ನ ಊರು ಬೈಂದೂರ್ . ನಾನು ನನ್ನ ಪಿಯು ಸಂತ ಥಾಮಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದೆ . ನಾನು ೨ ಪಿಯು ನಲ್ಲಿ ೮೭% ಗಳಿಸಿದೆ . ನಾನು ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಸಂತ ಅಲೋಯ್ಸಿಸ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತಿದೇನೆ .