ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾರಿಕ್. ನಾನು ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿ ನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತಿದ್ದೆ‌‍ನೆ

ನನ್ನ ಊರು ಮಂಗಳೂರು.