ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಶಿರಸಿ ನಮ್ಮೂರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಜೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.