ಹರ್ಷಾ ಶಂಕರ ಗೌಡರ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೊಹ ಸಂವಹನ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆನೆ.