ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಎ
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಎ, ಸಮುದಾಯ ಸಹಾಯಕ
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಎ
ಸಮುದಾಯ ಸಹಾಯಕ, Access To Knowledge, Centre for Internet and Society
ನಿರ್ಭಯವೂ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವೂ ಆದ ಜಗತ್ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯೇ ವಿಜ್ಞಾನ. -- ಡಿ.ವಿ.ಜಿ