ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರುಣ. ನಾನು ಸ೦ಜಯ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ