ನಾನು ಅನುದ. ನಾನು ಅಜ್ಜರಕಾಡಿನ ಡಾ.ಜಿ.ಶಂಕರ್ ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆನೆ.