ನಾನು ಅನಿಲ್ ಎಲ್.ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಎಮ್ಸಿಜೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು. ನಾನು ಮೂಲತ‍ ಮಡಿಕೇರಿ ಪ್ರದೇಶದವನಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಲುವಾಗಿ ಉಜಿರೆಗೆ ಬಂದುನೆಲೆಸಿರುವೆನು.