ಅಭಿನಂದನ ಎಮ್

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ

ಎಸ. ಡಿ. ಎಮ್ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ