ಹಂಸಲೇಖ, ವಾಣಿ ಜಯರಾಂ, ಕೆ.ಜೆ.ಯೇಸುದಾಸ - ಈ ಮಹಾನ್ ಸಂಗೀತ ಚೇತನಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ

ನಿಜನಾಮಧೇಯ: ಶ್ರೀಧರ ರಾಜಣ್ಣ

ಆಸಕ್ತಿ:
ಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಿಯೋ/ವಿಡಿಯೋ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪ್ರವಾಸ