ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿ ಹಾಗೂ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅರಿಯ ಬಯಸುವ ಓದುಗ.

ಮಿಂಚಂಚೆ : vima9696@gmail.com