ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ

ದ್ವಂದ್ವ ನಿವಾರಣೆ

ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಈ ಕೆಳಗಿನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು:

  1. ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ.
  2. ೧೯೪೩ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ.
  3. ೧೯೬೫ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಓದಿ.