ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳ ಸಮೂಹ. ಈ ಸಮೂಹವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ