ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳ ಸಮೂಹ. ಈ ಸಮೂಹವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಶ್ಚಿಮ ಬೆಂಗಳೂರುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರುಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಕ್ಷ್ನಿಣ ಬೆಂಗಳೂರುಸಂಪಾದಿಸಿ