"ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

==ಗ್ರಾಮಗಳು==
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
# ಅಂಗಟ್ಟ
# ಅಂಗರೇಕನ
# ಅಂಗರೇಖನಹಳ್ಳಿ
# ಅಗಲಗುಕಿಱ
# ಅಗಲಗುರ್ಕಿ
# ಅಜ್ಜವಾರ
# ಅಜ್ಜವಾರ
# ಅಡವಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ
# ಅಡ್ಡಗಲ್ಲು
# ಅಣಕನೂರು
# ಅಂದಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ
# ಅನಕನಗೊಂದಿ
# ಅರಸನಹಳ್ಳಿ
# ಅರೂರು
# ಅವಲಗುಕಿಱ
# ಅವುಲಹಳ್ಳಿ
# ಆಕಲತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
# ಆರೂರು
# ಆರ್. ಚೋಕ್ಕಹಳ್ಳಿ
# ಆವಲಗುರ್ಕಿ
# ಇಟ್ಟಪನಹಳ್ಳಿ
# ಇತಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ
# ಇನಮಿಂಚೆನಹಳ್ಳಿ
# ಉದುಗಿರಿನಲ್ಲಪನಹಳ್ಳಿ
# ಎಲೆಹಳ್ಳಿ
# ಕಣಜೇನಹಳ್ಳಿ
# ಕಣಿವೇನಾರಾಯಣಪುರ
# ಕಮ್ಮಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ
# ಕಮ್ಮಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ
# ಕಮ್ಮತನಹಳ್ಳಿ
# ಕರಿಗಾನಪಾಳ್ಯ
# ಕಳವಾರ
# ಕಾಕಲಚಿಂತ
# ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
# ಕುಡುವತಿ
# ಕುಪ್ಪ
# ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ
# ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಡಿ.
# ಕೂತನಹಳ್ಳಿ
# ಕೇತೇನಹಳ್ಳಿ
# ಕೇಶವಾರ
# ಕೊಂಡೇನ
# ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ
# ಕೊತ್ತೂನೂರು
# ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ
# ಕೊಲಿಮೇನಹಳ್ಳಿ
# ಕೊಳವನಹಳ್ಳಿ
# ಕೋಡುರು
# ಗಂಗರೆಕಾಲುವೆ
# ಗುಂಡ್ಲಗುಕಿಱ
# ಗುವ್ವಲಕಾನಹಳ್ಳಿ
# ಗೆಂಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ
# ಗೊಂಗಡಿಪುರ
# ಗೊಲ್ಲದೊಡ್ಡಿ
# ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
# ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
# ಗೊಳ್ಳು
# ಗೊಳ್ಳು ಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
# ಚದಲಪುರ
# ಚಲಕ್ಯಾಲಪಾತಿಱ
# ಚಿಕ್ಕಕಾಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ
# ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ
# ಚಿಕ್ಕಪಾಯಿಲಗಕಿಱ
# ಚಿಕ್ಕಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ
# ಚಿಕ್ಕಸಾಗರಹಳ್ಳಿ
# ಚೀಡಾಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ
# ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ
# ಜಡಲತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
# ಜೀಗಾನಹಳ್ಳಿ
# ತಾಂಡ್ರಮರದಹಳ್ಳಿ
# ತಿಪ್ಪೇನ
# ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ
# ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
# ತಿರ್ನಹಳ್ಳಿ
# ತುಮಕಲಹಳ್ಳಿ
# ದಾಸರೆನಹಳ್ಳಿ
# ದಿನ್ನೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ
# ದಿಬ್ಬೂರು
# ದಿಬ್ಬೂರು
# ದೇವಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
# ದೇವಸ್ಥಾನದಹೋಸಹಳ್ಳಿ
# ದೊಡ್ಡ ತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
# ದೊಡ್ಡ ಪ್ಪಾಯಲಗುಕಿಱ
# ದೊಡ್ಡಕಿರಿಗಿಂಬೆ
# ದೊಡ್ಡಪೈಲಗುರ್ಕಿ
# ದೊಡ್ಡಮರಳಿ
# ದೊಡ್ಡಮರಳಿ
# ನಂದಿ
# ನಂದಿ
# ನಲ್ಲಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ
# ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಪಾಳ್ಯ
# ನಲ್ಲಪನಹಳ್ಳಿ
# ನಲ್ಲಿಮಾರದಹಳ್ಳಿ
# ನಸಿಕುಂಟೆಹೊಸೂರು
# ನಾಯನಹಳ್ಳಿ
# ನುಗತಹಳ್ಳಿ
# ನೆಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ
# ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿ
# ಪಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿ
# ಪಾಪಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
# ಪುಟ್ಟತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
# ಪೆರೇಸಂದ್ರ
# ಪೇರೆಸಂದ್ರ
# ಪೋಶೆಟ್ಟ
# ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ
# ಬಂಡಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
# ಬಂಡಹಳ್ಳಿ
# ಬಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
# ಬಾಲಕುಂಟಹಳ್ಳಿ
# ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ
# ಬೀರಗಾನಹಳ್ಳಿ
# ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ
# ಬೋಡಿನಾರೆನಹಳ್ಳಿ
# ಮಂಚನಬಲೆ
# ಮಂಚೆನಬೆಲೆ
# ಮಂಡಿಕಲ್‌
# ಮಂಡಿಕಲ್
# ಮದುರೇನಹಳ್ಳಿ
# ಮನ್ನಾರಪುರ
# ಮರಸನಹಳ್ಳಿ
# ಮಾಗಲಕೊಪ್ಪೆ
# ಮಾದಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
# ಮಾರಗಾನಹಳ್ಳಿ
# ಮಾರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
# ಮಾವಳ್ಳಿ
# ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ
# ಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ
# ಮುದ್ದೇನ
# ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ
# ಮುಸ್ಟೂರು
# ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
# ಮೊಡಕುಹೊಸಹಳ್ಳಿ
# ಮೋಟಲೂರು
# ಯಲಗಲಹಳ್ಳಿ
# ಯಲಗೇರೆ
# ಯಲುವಹಳ್ಳಿ
# ರಾಮಗಾನಪಾತಿಱ
# ರಾಮಪಟ್ನ
# ರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
# ರೆಡ್ಡಿಗೊಲ್ಲವಾರಹಳ್ಳಿ
# ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ
# ರೆಣುಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ
# ಲಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
# ಲಷ್ಮಿಪತಿ ಹಳ್ಳಿ
# ವರ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ
# ವರದಹಳ್ಳಿ
# ಶಿಂಗಾಟ ಕದಿರೆನಹಳ್ಳಿ
# ಶೆಟ್ಟಿಗಾರಹಳ್ಳಿ
# ಶ್ರೀರಾಮಪುರ
# ಸಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ
# ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ
# ಸಾಮಸೇನಹಳ್ಳಿ
# ಸುದ್ದಹಳ್ಳಿ
# ಸುಲ್ತಾನಪೇಟೆ
# ಸೊಣ್ಣಪುರ
# ಸೊಪ್ಪಹಳ್ಳಿ
# ಹನುಮಂತಪುರ
# ಹರಿಸ್ಥಳ
# ಹಾರೋಬಂಡೆ
# ಹಾರೋಬಂಡೆ
# ಹೂನೇಗಲ್
# ಹೆಚ್. ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ
# ಹೊಸಹುಡ್ಯ
# ಹೊಸಹುಡ್ಯ
 
==ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ==
೯೪

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/644695" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ