"ಮೀಡಿಯವಿಕಿ:Gadget-Twinkle.js" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಚು
ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
(disable most of the module at the moment)
ಚು
Twinkle.defaultConfig.twinkle = {
// General
summaryAd: " ([[:en:WP:TW|TWಟ್ವಿಂ]])",
deletionSummaryAd: " ([[:en:WP:TW|TWಟ್ವಿಂ]])",
protectionSummaryAd: " ([[:en:WP:TW|TWಟ್ವಿಂ]])",
userTalkPageMode: "window",
dialogLargeFont: false,
Twinkle.defaultConfig.twinkle.portletArea = 'right-navigation';
Twinkle.defaultConfig.twinkle.portletId = 'p-twinkle';
Twinkle.defaultConfig.twinkle.portletName = 'TWಟ್ವಿಂ';
Twinkle.defaultConfig.twinkle.portletType = 'menu';
Twinkle.defaultConfig.twinkle.portletNext = 'p-search';
topWelcomes: false,
watchWelcomes: true,
welcomeHeading: "Welcomeಸುಸ್ವಾಗತ",
insertHeadings: true,
insertUsername: true,
markTalkbackAsMinor: true,
insertTalkbackSignature: true, // always sign talkback templates
talkbackHeading: "Talkbackಮರುಮಾತು",
adminNoticeHeading: "Notice",
// Shared
var Window = new SimpleWindow( 600, 400 );
Window.setTitle( "Welcome user" );
Window.setScriptName( "Twinkleಟ್ವಿಂಕಲ್" );
Window.addFooterLink( "Welcoming Committee", "WP:WC" );
Window.addFooterLink( "Twinkle help", "WP:TW/DOC#welcome" );
}
];
/*
 
Twinkle.welcome.welcomingCommitteeList = [
{
}
];
*/
 
// Set to true if template does not already have heading
Twinkle.welcome.headingHash = {
೪,೮೬೩

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/258879" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ