ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ೨೦೨೩-೨೪ ಜುಲೈ

೨೦೨೩-೨೦೨೪ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. ----Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೨, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೨೪ (IST)[reply]
 2. ----Santhosh Notagar99 (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೨೭, ೧೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೪ (IST)[reply]

Association Secretary ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Mathew nicolas dsouza
 2. --Bhoomika . K. R
 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೨, ೨೮ ಜುಲೈ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 2. --Santhosh Notagar99 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೦೧, ೧೪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]

ಸದಸ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. Joellobo9888
 2. Sagar Rai77
 3. Umashree mallappa alkoppa
 4. Pranamraghav52
 5. Athashree Poojary
 6. Velentinafernandes168
 7. Abhishek Shettigar
 8. Jyothi hadapad
 9. ಅಂಜಲಿ ಗುರು ಅರ್ಜುಣಗಿ

ಸಭೆ ೧ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ದಿನಾಂಕ : ೨೮.೦೭.೨೦೨೩ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೨.೩೦-ರಿಂದ ೩.೩೦

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ಮೂರನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸಭೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು.

ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ವಿಷಯ

 1. ಗ್ಯ್ಲಾಮ್ ಚಟುವಟಿಕೆ
 2. ಲೇಖನ ಅನುವಾದ
 3. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು

 1. --Sagar Rai77 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೧, ೨೮ ಜುಲೈ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 2. --Abhishek Shettigar (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೨, ೨೮ ಜುಲೈ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 3. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೨, ೨೮ ಜುಲೈ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 4. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೩, ೨೮ ಜುಲೈ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 5. --Pranamraghav52 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೪, ೨೮ ಜುಲೈ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 6. --Joellobo9888 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೮, ೨೮ ಜುಲೈ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 7. --Anjali guru arjunagi (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೭, ೨೮ ಜುಲೈ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 8. --Umashree mallappa alkoppa (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೦, ೨೮ ಜುಲೈ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 9. --Jyoti Hadapad03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೮, ೨೮ ಜುಲೈ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 10. --Athashree Poojary03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೦, ೨೮ ಜುಲೈ ೨೦೨೩ (IST)[reply]

ಸಭೆ ೨ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ದಿನಾಂಕ : ೧೧.೦೮.೨೦೨೩ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೨.೩೦-ರಿಂದ ೩.೩೦

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ಮೂರನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಎರಡನೆತ ಸಭೆ.

ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Joellobo9888 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೨೮, ೧೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 2. --Jyoti Hadapad03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೩, ೧೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 3. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೫, ೧೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦
 4. --Mathew nicolas dsouza೧೪:೩೮, ೧೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 5. --Pranamraghav52 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೦, ೧೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 6. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೧, ೧೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 7. --Athashree Poojary (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೫, ೧೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 8. --Anjali guru arjunagi (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೮, ೧೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 9. --Umashree mallappa alkoppa (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೩, ೧೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 10. Abhishek Shettigar (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೩೩, ೧೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]

ಸಭೆ ೩ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ದಿನಾಂಕ : ೨೫.೦೮.೨೦೨೩ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೨.೩೦-ರಿಂದ ೩.೩೦

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ಮೂರನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಮೂರನೆಯ ಸಭೆ.

ಈ ದಿನ ಕಾಮನ್ಸ್‌ಗೆ ಚಿತ್ರ ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

ಭಾಗವಹಿಸಿರುವವರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೩, ೨೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 2. --Santhosh Notagar99 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೪, ೨೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 3. --Athashree Poojary03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೬, ೨೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 4. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೭, ೨೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 5. --Anjali guru arjunagi (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೭, ೨೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 6. --Joellobo9888 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೯, ೨೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 7. --Mathew nicolas dsouza (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೦, ೨೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 8. --Umashree mallappa alkoppa (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೧, ೨೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 9. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೧, ೨೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 10. --Sagar Rai77 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೨, ೨೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]

ಸಭೆ ೪ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ದಿನಾಂಕ : ೦೧.೦೯.೨೦೨೩ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೨.೩೦-ರಿಂದ ೩.೩೦

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ಮೂರನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಭೆ.

ಈ ದಿನ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ

ಭಾಗವಹಿಸಿರುವವರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Santhosh Notagar99 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೩, ೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 2. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೭, ೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 3. --Abhishek Shettigar (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೮, ೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 4. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೯, ೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 5. --Pranamraghav52 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೦, ೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 6. --Sagar Rai77 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೧, ೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 7. --Joellobo9888 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೭, ೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 8. --Anjali guru arjunagi (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೨, ೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 9. --Mathew nicolas dsouza (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೫, ೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 10. --Athashree Poojary03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೬, ೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 11. --Jyoti Hadapad03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೧, ೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 12. --Umashree mallappa alkoppa (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೨, ೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 13. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೪, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]

ಸಭೆ ೫ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ದಿನಾಂಕ : ೧೫.೦೯.೨೦೨೩ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೨.೩೦-ರಿಂದ ೩.೩೦

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ಮೂರನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಐದನೆಯ ಸಭೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ವಿವರ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೨, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 2. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೨, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 3. --Joellobo9888 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೨, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 4. --Mathew nicolas dsouza (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೩, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 5. --Pranamraghav52 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೩, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 6. --Santhosh Notagar99 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೪, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 7. --Abhishek Shettigar (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೪, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 8. --Sagar Rai77 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೫, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 9. --Anjali guru arjunagi (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೫, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 10. --Athashree Poojary03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೬, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 11. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೬, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 12. --Umashree mallappa alkoppa (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೭, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 13. --Jyoti Hadapad03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೮, ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]

https://docs.google.com/document/d/1CdGs9mxqjU0oZvqvgKHX04g8iMwZeeb38JcaktpL8wQ/edit?usp=sharing

ಸಭೆ ೬ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ದಿನಾಂಕ : ೨೯.೦೯.೨೦೨೩ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೨.೩೦-ರಿಂದ ೩.೩೦

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ಮೂರನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಐದನೆಯ ಸಭೆ.

ವಿಕ್ಷನರಿ ಮತ್ತು ವಿಕಿಡಾಟ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ವಿವರ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೪, ೨೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 2. --Anjali guru arjunagi (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೬, ೨೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 3. --Jyoti Hadapad03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೬, ೨೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 4. ----Pranamraghav52 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೮, ೨೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 5. --Athashree Poojary03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೮, ೨೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 6. --Joellobo9888 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೯, ೨೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 7. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೦, ೨೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 8. --Sagar Rai77 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೨, ೨೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 9. --Umashree mallappa alkoppa (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೧, ೨೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]


ಇಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು

 1. https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wt/tcy/%E0%B2%AE%E0%B3%81%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%B2%E0%B3%81
 2. https://kannadasahithyaparishattu.in/?page_id=35546
 3. https://tuludictionary.in/dictionary/cgi-bin/web/frame.html
 4. https://kn.wiktionary.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B3%81%E0%B2%96%E0%B3%8D%E0%B2%AF_%E0%B2%AA%E0%B3%81%E0%B2%9F
 5. https://www.wikidata.org

ಸಭೆ ೭ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ದಿನಾಂಕ : ೦೬.೧೦.೨೦೨೩ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೨.೩೦-ರಿಂದ ೩.೩೦

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ಮೂರನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಐದನೆಯ ಸಭೆ.

ವಿಕ್ಷನರಿ ಮತ್ತು ವಿಕಿಡಾಟ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ವಿವರ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೩, ೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 2. --Santhosh Notagar99 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೪, ೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 3. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೩, ೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 4. --Anjali guru arjunagi (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೪, ೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 5. --Mathew nicolas dsouza (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೫, ೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 6. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೬, ೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 7. --Umashree mallappa alkoppa (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೬, ೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 8. --Jyoti Hadapad03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೬, ೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 9. --Athashree Poojary03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೭, ೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 10. --Sagar Rai77 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೭, ೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 11. --Pranamraghav52 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೮, ೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]


ಇಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ 2023 ಎಡಿಟ್-ಎ-ಥಾನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಗುಂಪು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಎಡಿಟ್-ಎ-ಥಾನ್ ದಿನಾಂಕಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2023 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕುರಿತು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆವ ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು.


ಸಭೆ ೮ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ದಿನಾಂಕ : ೧೩.೧೦.೨೦೨೩ - ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಮಯ:೨.೩೦-ರಿಂದ ೩.೩೦

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ಮೂರನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಐದನೆಯ ಸಭೆ.

ವಿಕ್ಷನರಿ ಮತ್ತು ವಿಕಿಡಾಟ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ವಿವರ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೪, ೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 2. --Santhosh Notagar99 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೧, ೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 3. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೪, ೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 4. --Umashree mallappa alkoppa (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೫, ೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 5. --Jyoti Hadapad03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೫, ೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 6. --Anjali guru arjunagi (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೭, ೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 7. --Athashree Poojary03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೭, ೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 8. --Abhishek Shettigar (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೮, ೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 9. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೧, ೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 10. --Sagar Rai77 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೪, ೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 11. --Mathew nicolas dsouza (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೮, ೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 12. --Joellobo9888 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೦, ೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]


ಈ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆ

 1. https://kn.wikisource.org/wiki/ಮುಖ್ಯ_ಪುಟ


ಸಭೆ ೯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ದಿನಾಂಕ : ೨೦.೧೦.೨೦೨೩ - ಶುಕ್ರವಾರ f
ಸಮಯ:೨.೩೦-ರಿಂದ ೩.೩೦

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷದ ಮೂರನೆಯ ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಸಭೆ.

ವಿಕ್ಷನರಿ ಮತ್ತು ವಿಕಿಡಾಟ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ವಿವರ ಬದಲಾಯಿಸಿ

 1. --Vishwanatha Badikana (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೨೭, ೨೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 2. --Santhosh Notagar99 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೪, ೨೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 3. --Pranamraghav52 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೩, ೨೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 4. --Abhishek Shettigar (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೫, ೨೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 5. --Velentinafernandes168 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೬, ೨೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 6. --Anjali guru arjunagi (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೯, ೨೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 7. --Umashree mallappa alkoppa (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೦, ೨೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 8. --Bhoomika . K. R (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೧, ೨೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 9. --Joellobo9888 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೨, ೨೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]
 10. --Athashree Poojary03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೧, ೨೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[reply]

ಈ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆ

 1. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:ಮುಖ್ಯ_ಪುಟ
 2. https://kn.wiktionary.org/wiki/ಮುಖ್ಯ_ಪುಟ
 3. https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wt/tcy/ಮುರ್ಲು
 4. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Learn_to_edit_Kannada_Wikipedia
 5. https://simple.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sister_projects