ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು

[ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಚರ್ಚಾಪುಟವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ]

ಹಿನ್ನೆಲೆ:ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಚುಟುಕು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಲೇಖನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸಕ್ತ ಲೇಖಕರು ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ.

ತಿಂಗಳ ಚುಟುಕು ಲೇಖನಗಳ ಪಟ್ಟಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩ ರಿಂದ ಇದು ತನಕ ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಚುಟುಕು ಲೇಖನಗಳ ಯಾದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ತಿಂಗಳು ಚುಟುಕು ಲೇಖನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುಟ
೨೦೧೩ ಎಪ್ರಿಲ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೩ ಎಪ್ರಿಲ್
೨೦೧೩ ಮೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೩ ಮೇ
೨೦೧೩ ಜೂನ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೩ ಜೂನ್
೨೦೧೩ ಜುಲೈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೩ ಜುಲೈ
೨೦೧೩ ಆಗಸ್ಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೩ ಆಗಸ್ಟ್
೨೦೧೩ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೩ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್
೨೦೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್
೨೦೧೩ ನವಂಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೩ ನವಂಬರ್
೨೦೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್
೨೦೧೪ ಜನವರಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಜನವರಿ
೨೦೧೪ ಫೆಬ್ರವರಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಫೆಬ್ರವರಿ
೨೦೧೪ ಮಾರ್ಚ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಮಾರ್ಚ್
೨೦೧೪ ಎಪ್ರಿಲ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಎಪ್ರಿಲ್
೨೦೧೪ ಮೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಮೇ
೨೦೧೪ ಜೂನ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಜೂನ್
೨೦೧೪ ಜುಲೈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಜುಲೈ
೨೦೧೪ ಆಗಸ್ಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಆಗಸ್ಟ್
೨೦೧೪ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್
೨೦೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್
೨೦೧೪ ನವಂಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ನವಂಬರ್
೨೦೧೪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೪ ಡಿಸೆಂಬರ್
೨೦೧೫ ಜನವರಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೫ ಜನವರಿ
೨೦೧೫ ಫೆಬ್ರವರಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೫ ಫೆಬ್ರವರಿ
೨೦೧೫ ಮಾರ್ಚ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೫ ಮಾರ್ಚ್
೨೦೧೫ ಎಪ್ರಿಲ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೫ ಎಪ್ರಿಲ್
೨೦೧೫ ಸೆಪ್ಟ್ಣಂಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
೨೦೧೫ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/೨೦೧೫ ಡಿಸೆಂಬರ್

ಬಳಕೆದಾರ ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳ ಪಟ್ಟಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಪಾದಕರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳ ಯಾದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬಳೆಕದಾರ ಚುಟುಕು ಲೇಖನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುಟ
Rahulkumar555 ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು_ಪುಟಗಳು/Rahulkumar555
Suhph ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Suhph
Vishwanatha Badikana ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Vishwanatha Badikana
Akashbalakrishna ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Akashbalakrishna
Kishorechan ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Kishorechan
Bhimappa Shivappa Badakannavara ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Bhimappa Shivappa Badakannavara
Gnaneswaratn ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Gnaneswaratn
Lahariyaniyathi ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Lahariyaniyathi
Vikashegde ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Vikashegde
Dr.K.Soubhagyavathi ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Dr.K.Soubhagyavathi
Bschandrasgr ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Bschandrasgr
VASANTH S.N ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/VASANTH S.N
Rangakuvara ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Rangakuvara
Radhatanaya ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Radhatanaya
Omshivaprakash ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು/Omshivaprakash

ವಿಧಾನಸಂಪಾದಿಸಿ

೧) ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಟ ೨೦೦೦ ಬೈಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ವಿಕಿ ಲಿಂಕ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ೨) ಈ ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಈ ಚುಟುಕು ಪುಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು.

ಅನುಮೋದಿಸುವವರು
  1. Lahariyaniyathi (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೫೯, ೩೦ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫ (UTC)
  2. Palagiri (ಚರ್ಚೆ) ೦೩:೩೦, ೧ ಮೇ ೨೦೧೫ (UTC)
  3. Pavanaja (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೦೧, ೨೦ ಮೇ ೨೦೧೫ (UTC)
  4. Vikas Hegde (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೩೧, ೨೯ ಮೇ ೨೦೧೫ (UTC)
ವಿರೋಧಿಸುವವರು:


ತಟಸ್ಥ: