ಲೈನಸ್ ಟೋರ್ವಾಲ್ಡ್ಸ್

ಫಿನ್ನಿಷ್-ಅಮೆರಿಕದ ಗಣಕ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕರ್