ಲೀಲಾದೇವಿ ಆರ್.ಪ್ರಸಾದ

ಲೀಲಾದೇವಿ ಆರ್.ಪ್ರಸಾದ ಇವರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

ಕೃತಿಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ಕಿರುನಾಟಕ ಬದಲಾಯಿಸಿ

  • ಸಂಜೀವಿನಿ

ಕಾದಂಬರಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ

  • ಹೆಣ್ಣ ಮೇಲಿನ ಹೆಣ್ಣು

ಇತರ ಬದಲಾಯಿಸಿ

  • ಕನ್ನಡತಿ
  • ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ
  • ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ

ಪುರಸ್ಕಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿ