ಭಿಕ್ಷುಕನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ರಾವಣನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಾನೆ

ವನವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಸೀತೆಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬರದಂತೆ ಲ‍ಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಕಿರುವ ಗೆರೆಯೇ ಲಕ್ಮಣ ರೇಖೆ.