ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಪಚೌರಿ

(ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಚೌರಿ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)

೨೦೦೭ ರ, ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು, ಭಾರತದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಚೌರಿ ಯವರು , ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ, ಆಲ್ ಗೋರ್, ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..