ರಮ್ಯಶ್ರೀ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ. ಇವಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾಯಿಕ.

ರಮ್ಯಶ್ರೀ
ಜನನ
ಸುಜಾತ

Other namesರಮ್ಯಶ್ರೀ
ವೃತ್ತಿನಟಿ
Years active1997 –

ಲಿಂಕುಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ